SYSTEM EMERYTALNY W HOLANDII

Holandia ma dobrze rozwinięty system emerytalny, który zapewnia bezpieczeństwo finansowe obywatelom w ich latach emerytalnych. System emerytalny w Holandii dzieli się na trzy filary, z których każdy ma własny cel i funkcję. Pierwszy filar to emerytura państwowa, drugi filar to emerytura zawodowa, a trzeci filar to prywatna emerytura.

Teraz zagłębmy się bardziej w to, czym jest system emerytalny w Holandii i jak działa.

EMERYTURA PAŃSTWOWA (AOW)

Istniejący system emerytalny w Holandii składa się z trzech filarów, z których pierwszym filarem jest państwowa emerytura, zwana Algemene Ouderdomswet (AOW). AOW to podstawowa emerytura przysługująca wszystkim holenderskim obywatelom i rezydentom, którzy osiągnęli wiek emerytalny wynoszący 66 lat i 4 miesiące (w 2023 r.). Finansowanie AOW opiera się na systemie tzw. pay-as-you-go, co oznacza, że bieżący pracownicy opłacają emerytury obecnych emerytów.

Kwota emerytury AOW, którą otrzymuje emeryt, zależy od liczby lat, które spędził w Holandii. Jeśli emeryt spędził całe życie w Holandii, otrzyma pełną emeryturę AOW. Jeśli emeryt przebywał w Holandii przez krótszy okres, otrzyma proporcjonalną część pełnej emerytury AOW.

Pension
Pension

PRACOWNICZY SYSTEM EMERYTALNY

Drugi filar holenderskiego systemu emerytalnego to emerytura zawodowa. Emerytura zawodowa to uzupełniająca emerytura, którą pracodawcy zapewniają swoim pracownikom. Emerytura zawodowa jest regulowana przez zbiorowe umowy o pracę (CAOs) między pracodawcami a organizacjami pracowników lub przez branżowe fundusze emerytalne. Emerytura zawodowa jest finansowana zarówno przez pracodawców, jak i pracowników, a składki są pobierane z wynagrodzenia pracowników.

Wysokość emerytury z drugiego filaru zależy od wynagrodzenia i liczby lat, przez które pracownik pracował dla swojego pracodawcy. Emerytura z drugiego filaru zwykle zapewnia wyższy dochód emerytalny niż emerytura AOW, a także jest dostosowana do inflacji.

PRYWATNA FORMA EMERYTURY

Trzeci filar holenderskiego systemu emerytalnego to prywatna emerytura. Prywatna emerytura to dobrowolna forma emerytury, którą osoby mogą wziąć na siebie. Prywatna emerytura może być albo indywidualna, albo grupowa. Indywidualna emerytura to emerytura, którą bierze na siebie pojedyncza osoba, podczas gdy grupowa emerytura to emerytura, którą bierze na siebie grupa ludzi, na przykład pracowników firmy.

Emerytura prywatna jest finansowana z własnych składek osoby indywidualnej, a wysokość emerytury prywatnej, którą emeryt otrzymuje, zależy od sumy wpłat dokonanych przez osobę indywidualną i zwrotów z inwestycji z tych wpłat.

Pension
Old people blowing bubbles

PODSUMOWANIE

System emerytalny w Holandii to dobrze ugruntowany system, który zapewnia finansowe zabezpieczenie obywatelom w okresie emerytalnym. System ten składa się z trzech filarów, z których każdy ma swoje własne zadania i funkcje. Państwowa emerytura (AOW) zapewnia podstawową emeryturę wszystkim holenderskim obywatelom i rezydentom, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Zawodowa emerytura to dodatkowa emerytura finansowana przez pracodawców na rzecz ich pracowników, natomiast prywatna emerytura to dobrowolna emerytura, którą osoby mogą samodzielnie wykupić.

Szukasz pracy w Holandii? Sprawdź nasze dostępne oferty pracy i aplikuj poniżej.

PRIVACYBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

088 144 4444

INFO@EASTMEN.NL

AANMELDEN VOOR DE NIEWSBRIEF

© 2024 Eastmen Human Resource B.V

Papendorpseweg 99 building A

3542 AD Utrecht

Nederland